Aandachtspunten verwerking persoonsgegevens nWMO

Presentatie mw.mr.  L.F. Markenstein, voorheen werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens en lid van METC Brabant
 
Aard en omvang van toetsing door METC:
Al dan niet WMO-plichtig: Onderzoek uitsluitend mbv (persoons-)gegevens?; hergebruik van behandelgegevens en/of opvragen van (extra). gegevens bij deelnemers voor onderzoek.
advies over: in overeenstemming met wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens?
toetsing post-marketing onderzoek geneesmiddelen.
 
Advies over compatibiliteit met wet- en regelgeving verwerking persoonsgegevens
indien persoonsgegevens: toestemming als hoofdregel
  • Artikel 23, eerste lid onder a, Wbp: bij verkrijgen specifiek voor onderzoek en/of gebruik voor ander onderzoek.
  • Artikel 7:457 BW: bij gebruik voor onderzoek van behandelgegevens.
uitzondering op toestemmingsvereiste
  • gebruik van behandelgegevens van ‘eigen patiënten’.
  •  onderzoek van algemeen belang terwijl toestemming niet gevraagd kan worden (artikel 23, tweede lid Wbp en artikel 7:458 BW.
Post-marketing geneesmiddelenonderzoek
  • toetsing ‘kwaliteit’ onderzoeksopzet.
  • toetsing compatibiliteit verwerking persoonsgegevens met wet- en regelgeving.
Toenemende behoefte in onderzoek aan hergebruik, koppeling van (bestaande) gegevensverzamelingen
  • anonimisering niet haalbaar (hoge drempel.
  • bruikbaarheid en koppelbaarheid gegevens).
  • toestemming niet toereikend (a-specifiek).
  • toetsing en governance? (toestemming voor gebruik, mits goedgekeurd door metc).