Aandachtspunten verwerking persoonsgegevens nWMO

Presentatie mw.mr.  L.F. Markenstein, voorheen werkzaam bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voormalig lid van METC Brabant
 
Toepasselijkheid wettelijk regime verwerking persoonsgegevens
 • Wet bescherming persoonsgegevens geldt voor persoonsgegeven = elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • WP29: pseudonimisering is niet voldoende om niet meer van een persoonsgegeven te spreken, hoge drempel om van ‘niet-herleidbaar’ te kunnen spreken.
 • Niet-herleidbare gegevens vallen buiten scope wet- en regelgeving.
 • Wgbo (artikel 457/458) gelden voor persoonsgegevens.
 • Wgbo (artikel 467): ook anoniem lichaamsmateriaal.
Aard en omvang van toetsing door METC:
Al dan niet WMO-plichtig: Onderzoek uitsluitend mbv (persoons-)gegevens?; hergebruik van behandelgegevens en/of opvragen van (extra). gegevens bij deelnemers voor onderzoek.
advies over: in overeenstemming met wet- en regelgeving inzake persoonsgegevens?
toetsing post-marketing onderzoek geneesmiddelen.
 
Advies over compatibiliteit met wet- en regelgeving verwerking persoonsgegevens
indien persoonsgegevens: toestemming als hoofdregel
 • Artikel 23, eerste lid onder a, Wbp: bij verkrijgen specifiek voor onderzoek en/of gebruik voor ander onderzoek.
 • Artikel 7:457 BW: bij gebruik voor onderzoek van behandelgegevens.
uitzondering op toestemmingsvereiste
 • gebruik van behandelgegevens van ‘eigen patiënten’.
 •  onderzoek van algemeen belang terwijl toestemming niet gevraagd kan worden (artikel 23, tweede lid Wbp en artikel 7:458 BW.
Post-marketing geneesmiddelenonderzoek
 • toetsing ‘kwaliteit’ onderzoeksopzet.
 • toetsing compatibiliteit verwerking persoonsgegevens met wet- en regelgeving.
Toenemende behoefte in onderzoek aan hergebruik, koppeling van (bestaande) gegevensverzamelingen
 • anonimisering niet haalbaar (hoge drempel.
 • bruikbaarheid en koppelbaarheid gegevens).
 • toestemming niet toereikend (a-specifiek).
 • toetsing en governance? (toestemming voor gebruik, mits goedgekeurd door metc).