Niet-WMO

Ten aanzien van niet-WMO onderzoek zijn er bij METC Brabant twee mogelijkheden. Het verzoek om een:

  • Niet-WMO verklaring: hierbij wordt beoordeeld of het onderzoek al dan niet onder de reikwijdte van de WMO valt.
  • Niet-WMO aanbeveling / advies: hierbij wordt naast de beoordeling of het onderzoek al dan niet onder de reikwijdte van de WMO valt, ook een inhoudelijke toets op kwalitatieve aspecten gedaan.

Klik op de onderstaande afbeeldingen voor informatie over de in te dienen documenten en het indieningsproces. 

nwmo verklaring   advies  
 

Amendementen op onderzoek, eerder beoordeeld als niet vallend onder de reikwijdte van de WMO en verder niet inhoudelijk getoetst.
Om er zeker van te zijn dat uw onderzoek met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen nog immer niet onder de reikwijdte van de WMO valt, dient u amendementen op het onderzoek aan de commissie voor te leggen:

  • Aanbiedingsbrief (A1) met ons referentienummer (NW….-..), titel van het protocol, een omschrijving van de wijziging, de reden van het amendement en een overzicht van de documenten die ingediend worden. Digitaal en ondertekend; 
  • Alle gewijzigde en/of nieuwe documenten in PDF format. Voor gewijzigde documenten betreft dit een versie met track changes en een clean versie. De gewijzigde documenten dienen voorzien te zijn van een actuele datum en versienummer, zowel in het bestand als in de titel vermeld. Het is niet nodig om ongewijzigde documenten opnieuw in te dienen.