Niet-WMO

Een verzoek om een niet-WMO-verklaring (beoordeling of het onderzoek al dan niet onder de reikwijdte van de WMO valt echter geen inhoudelijke toets op kwalitatieve aspecten) wordt geagendeerd voor de vergadering van METC Brabant. Voor niet-WMO-plichtig onderzoek is het niet verplicht ruimte te reserveren voor bespreking in een vergadering. Als de documenten op vrijdag 10 dagen voor de vergadering worden ingediend, worden deze in principe meegenomen op de agenda voor de eerstvolgende vergadering. 
 
Verzoeken om beoordeling van de WMO-plichtigheid dienen digitaal éénmaal aangeleverd te worden per mail, CD-rom of USB-stick. Wij verzoeken u de documenten, in PDF-format, voorzien van versienummer en datum, aan te leveren. Voor de beoordeling ontvangen wij graag een aanbiedingsbrief waarin vermeld wordt dat een beoordeling inzake de WMO plichtigheid verlangd wordt. Daarnaast zijn een protocol c.q. onderzoeksvoorstel en eventuele vragenlijsten nodig om de vraagstelling te kunnen beantwoorden.
 
U ontvangt bij het indienen van een verzoek tot beoordeling van een niet-WMO studie geen officiële ontvangstbevestiging van METC Brabant. 
 
Klik op een van de onderstaande afbeeldingen voor informatie. 
nwmo verklaring   advies  
 
Amendementen op onderzoek, eerder beoordeeld als niet vallend onder de reikwijdte van de WMO maar verder niet inhoudelijk getoetst.
Amendementen op deze onderzoeken dienen opnieuw aan de commissie voorgelegd te worden zodat kan worden nagegaan of het onderzoek met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen nog immer niet onder de reikwijdte van de WMO valt:
  • Aanbiedingsbrief (A1) met het referentienummer van METC Brabant (NW….-..), titel van het protocol, een omschrijving van de wijziging, de reden van het amendement en een overzicht van de documenten die ingediend worden. Digitaal en ondertekend
  • Alle gewijzigde en/of nieuwe documenten. Voor gewijzigde documenten betreft dit een versie met track changes, waarin u duidelijk aangeeft wat de wijzigingen zijn, en een clean versie. De gewijzigde documenten dienen voorzien te zijn van een actuele datum en versienummer. Het is niet nodig om ongewijzigde documenten opnieuw in te dienen.